Календарно-тематичне планування.

Українська мова.8 клас

 • 1. Вступ. Мова - найважливіший засіб спілкування, пізнання і впливу.
  2. Лесикологія. Фразеологія. Морфологія. Основні правила правопису (повторення).

  Синтаксис. Пунктуація

  Словосполучення й речення

  3. Словосполучення. Будова словосполучень.
  4. Види словосполучень за способами вираження головного слова.
  5. Двоскладні та односкладні прості речення.
  6. Складні речення.

  Просте речення. Двоскладне речення

  7. Просте речення. Двоскладне речення. Головні і другорядні члени речення. Способи вираження підмета.
  8. Способи вираження присудка. Простий і складений дієслівний присудки.
  9. Способи вираження присудка. Складений іменний присудок.
  10. Узгодження головних членів речення. Тире між підметом і присудком.
  11. Речення поширені й непоширені (повторення). Порядок слів у реченні. Логічний
  наголос.
  12. Означення, додаток і обставини як другорядні члени речення (повторення).
  13. Прикладка як різновид означення. Написання непоширених прикладок через дефіс; прикладки, що беруться в лапки.
  14. Види обставини (за значенням), способи вираження їх.
  15. Порівняльний зворот. Виділення порівняльних зворотів комами. Односкладне речення. Повні й неповні речення
  16. Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка. Означено-особові речення.
  17. Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка. Неозначено-особові речення.

  18. Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка. Узагальнено-
  особові речення.
  19. Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка. Безособові речення.
  20. Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка. Називні речення.
  21. Підсумковий урок. Узагальнення й систематизація вивченого у І семестрі.
  22. Односкладні речення як частини складного речення.
  23. Повні й неповні речення. Незакінчені речення, стилістичні функції їх. Тире в неповних реченнях.

  .

  Просте ускладнене речення

  Речення з однорідними членами


  24. Однорідні члени речення із сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв`язком. Кома між однорідними членами речення.
  25. Поширені і непоширені однорідні члени речення. Смислові відношення між
  однорідними членами речення (єднальні, протиставні, розділові).
  26. Речення з кількома рядами однорідних членів.
  27. Однорідні й неоднорідні означення.
  28. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами. Двокрапка й тире при узагальнювальних словах. Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)
  29. Звертання поширені й непоширені. Розділові знаки при звертаннях.
  30. Риторичні звертання.
  31. Вставні слова, словосполучення, речення. Розділові знаки при вставних словах.
  32. Групи вставних слів і словосполучень за значенням.

  Речення з відокремленими членами

  33. Поняття про відокремлення. Відокремлені другорядні члени речення.
  34. Відокремлені означення. Речення з дієприкметниковими зворотами.
  35. Відокремлені прикладки.
  36. Відокремлені обставини. Речення з дієприслівниковими зворотами.
  37. Відокремлені додатки.
  38. Уточнювальні члени речення.

  39. Уточнювальні члени речення. Синтаксичний розбір простого речення з
  відокремленими другорядними членами речення.
  40. Підсумковий урок. Узагальнення й систематизація вивченого у 8 класі.

 •  

INFOBUS