Календарно-тематичне планування.

Українська мова.7 клас

 • 1. Вступ. Літературна норма української мови.
  2. Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях. Вивчені частини мови, їх
  правопис (повторення).

  Дієслово

  3. Дієслово: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
  4. Форми дієслова.
  5. Доконаний і недоконаний вид дієслова.
  6. Часи дієслова. Теперішній час.
  7. Минулий час. Зміна дієслів у минулому часі.
  8. Майбутній час дієслів.
  9. Дієслова І і ІІ дієвідмін. Букви е, и в особових закінченнях дієслів І-ІІ дієвідмін.
  10. Дієвідмінювання дієслів теперішнього і майбутнього часу.
  11. Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий).
  12. Творення дієслів умовного й наказового способів. Буква ь у дієсловах наказового способу. Безособові дієслова.
  13. Способи творення дієслів.
  14. Не з дієсловами. Правопис -ться, -шся в кінці дієслів.

  Дієприкметник

  15. Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
  16. Активні і пасивні дієприкметники. Творення й відмінювання активних і пасивних
  дієприкметників теперішнього й минулого часу.
  17. Правопис голосних у закінченнях дієприкметників. Правопис голосних і приголосних у суфіксах дієприкметників.
  18. Дієприкметниковий зворот. Відокремлення комами дієприкметникових зворотів (після означуваного іменника).
  19. Безособові дієслівні форми на -но, -то. Написання н у дієприкметниках та нн у
  прикметниках дієприкметникового походження. Не з дієприкметниками.

  20. Підсумковий урок. Узагальнення та систематизація вивченого у І семестрі.

  Дієприслівник


  21. Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Вид і час дієприслівників.
  22. Дієприслівники недоконаного і доконаного виду, їх творення.
  23. Дієприслівниковий зворот. Коми при дієприслівниковому звороті й одиничному
  дієприслівникові.
  24. Не з дієприслівниками.

  Прислівник

  25. Прислівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Наголос у прислівниках.
  26. Розряди прислівників.
  27. Ступені порівняння прислівників.
  28. Способи творення прислівників.
  29. Букви н та нн у прислівниках. Не і ні з прислівниками.
  30. И та і в кінці прислівників. Правопис прислівників на -о, -е, утворених від
  прикметників і дієприкметників.
  31. Написання прислівників окремо, разом і через дефіс. Написання прислівникових
  словосполучень: раз у раз, з дня на день.

  Прийменник

  32. Прийменник як службова частина мови. Прийменник як засіб зв`язку слів у
  словосполученні й реченні. Види прийменників за будовою. Зв`язок прийменника з
  непрямими відмінками іменника.
  33. Написання похідних прийменників разом, окремо і через дефіс.

  Сполучник

  34. Сполучник як службова частина мови. Види сполучників за будовою, походженням, способом використання в реченні.
  35. Використання сполучників у простому й складному реченнях: сполучники сурядності й підрядності. Сполучники й сполучні слова.
  36.Написання сполучників разом та окремо. Розрізнення сполучників і однозвучних слів.

  Частка

  37. Частка як службова частина мови. Правопис часток (із займенниками й
  прислівниками).
  38. Написання часток -бо, -но, -то, -от, -таки. Не та ні з різними частинами мови.
  Вигук
  39. Вигук як особлива частина мови. Правопис вигуків. Кома і знак оклику при вигуках.
  40. Підсумковий урок. Узагальнення і систематизація вивченого про частини мови, їх правопис і використання в мовленні.

 •  

INFOBUS