Календарно-тематичне планування.

Українська мова.7 клас

  • 1. Вступ. Літературна норма української мови.
    2. Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях. Вивчені частини мови, їх
    правопис (повторення).

    Дієслово

    3. Дієслово: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
    4. Форми дієслова.
    5. Доконаний і недоконаний вид дієслова.
    6. Часи дієслова. Теперішній час.
    7. Минулий час. Зміна дієслів у минулому часі.
    8. Майбутній час дієслів.
    9. Дієслова І і ІІ дієвідмін. Букви е, и в особових закінченнях дієслів І-ІІ дієвідмін.
    10. Дієвідмінювання дієслів теперішнього і майбутнього часу.
    11. Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий).
    12. Творення дієслів умовного й наказового способів. Буква ь у дієсловах наказового способу. Безособові дієслова.
    13. Способи творення дієслів.
    14. Не з дієсловами. Правопис -ться, -шся в кінці дієслів.

    Дієприкметник

    15. Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
    16. Активні і пасивні дієприкметники. Творення й відмінювання активних і пасивних
    дієприкметників теперішнього й минулого часу.
    17. Правопис голосних у закінченнях дієприкметників. Правопис голосних і приголосних у суфіксах дієприкметників.
    18. Дієприкметниковий зворот. Відокремлення комами дієприкметникових зворотів (після означуваного іменника).
    19. Безособові дієслівні форми на -но, -то. Написання н у дієприкметниках та нн у
    прикметниках дієприкметникового походження. Не з дієприкметниками.

    20. Підсумковий урок. Узагальнення та систематизація вивченого у І семестрі.

    Дієприслівник


    21. Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Вид і час дієприслівників.
    22. Дієприслівники недоконаного і доконаного виду, їх творення.
    23. Дієприслівниковий зворот. Коми при дієприслівниковому звороті й одиничному
    дієприслівникові.
    24. Не з дієприслівниками.

    Прислівник

    25. Прислівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Наголос у прислівниках.
    26. Розряди прислівників.
    27. Ступені порівняння прислівників.
    28. Способи творення прислівників.
    29. Букви н та нн у прислівниках. Не і ні з прислівниками.
    30. И та і в кінці прислівників. Правопис прислівників на -о, -е, утворених від
    прикметників і дієприкметників.
    31. Написання прислівників окремо, разом і через дефіс. Написання прислівникових
    словосполучень: раз у раз, з дня на день.

    Прийменник

    32. Прийменник як службова частина мови. Прийменник як засіб зв`язку слів у
    словосполученні й реченні. Види прийменників за будовою. Зв`язок прийменника з
    непрямими відмінками іменника.
    33. Написання похідних прийменників разом, окремо і через дефіс.

    Сполучник

    34. Сполучник як службова частина мови. Види сполучників за будовою, походженням, способом використання в реченні.
    35. Використання сполучників у простому й складному реченнях: сполучники сурядності й підрядності. Сполучники й сполучні слова.
    36.Написання сполучників разом та окремо. Розрізнення сполучників і однозвучних слів.

    Частка

    37. Частка як службова частина мови. Правопис часток (із займенниками й
    прислівниками).
    38. Написання часток -бо, -но, -то, -от, -таки. Не та ні з різними частинами мови.
    Вигук
    39. Вигук як особлива частина мови. Правопис вигуків. Кома і знак оклику при вигуках.
    40. Підсумковий урок. Узагальнення і систематизація вивченого про частини мови, їх правопис і використання в мовленні.

  •  

INFOBUS