Календарно-тематичне планування.

Українська мова.6 клас

 •  1. Вступ. Краса і багатство української мови.
  2. Словосполучення. Речення. Головні і другорядні члени речення. Однорідні члени
  речення. Просте і складне речення. Розділові знаки в простих і складних реченнях.
  Звертання. Вставні слова. Пряма мова (повторення вивченого в 5 класі).

  Лексикологія. Фразеологія

  3. Групи слів за їхнім походженням. Власне українські слова. Тлумачний словник
  української мови. Запозичені (іншомовного походження) слова. Словник іншомовних слів. Активна і пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми й історизми), неологізми. Групи слів за вживанням: загальновживані і стилістично забарвлені слова і терміни, просторічні слова, жаргонізми.
  4. Фразеологізми. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення. Джерела
  українських фразеологізмів. Прислів`я, приказки, крилаті вирази, афоризми як різновиди фразеологізмів. Фразеологізми в ролі членів речення. Ознайомлення із фразеологічним словником.

  Словотвір. Орфографія

  5-6. Змінювання і творення слів. Основні способи словотворення: префіксальний,
  суфіксальний, префіксально-суфіксальний, безафіксальний, складання основ (або слів), абревіатури, перехід слів з однієї частини мови в іншу. Словотвірний ланцюжок. Словотвірний розбір слова. Словотвірний словник.
  7. Зміни приголосних при творенні слів: іменників із суфіксом -ин (а) від прикметників на -ський, -цький; буквосполучення -чн- (-шн- ). Зміни приголосних при творенні слів: відносних прикметників з суфіксами -ськ, -цьк, -зьк та іменників -ств(о), -цтв(о), -зтв(о).
  8. Складні слова. Сполучні -о, -е в складних словах. Творення складноскорочених слів.
  9. Правопис складних слів разом і через дефіс, написання слів з пів-, напів-; правопис складноскорочених слів.
  10. Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Іменники - назви істот і неістот (повторення). Іменники загальні і власні, конкретні та абстрактні. Збірні іменники. Велика буква і лапки у власних назвах.
  11. Рід іменників (повторення). Іменники спільного роду. Число іменників (повторення). Іменники, що мають форму тільки однини або тільки множини.
  12. Відмінки іменників, їх значення.
  13. Поділ іменників на відміни. Відмінювання іменників І відміни.

  14. Відмінювання іменників ІІ відміни. Особливості відмінювання іменників чоловічого роду в родовому відмінку. Буква -а, (-я), -у, (-ю) в закінченнях іменників чоловічого роду ІІ відміни.
  15. Відмінювання іменників ІІІ відміни. Відмінювання іменників ІV відміни.
  16. Незмінювані іменники. Відмінювання іменників, що мають форму лише множини. Не з іменниками.
  17. Особливості написання іменників у кличному відмінку. Написання і відмінювання
  чоловічих і жіночих імен по батькові.
  18. Правопис складних іменників.
  19. Морфологічний розбір іменника. Тренувальні вправи.
  20. Підсумковий урок. Узагальнення і систематизація вивченого у І семестрі.
  21. Прикметник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Групи
  прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні. Перехід прикметників із однієї
  групи в іншу.
  22. Ступені порівняння якісних прикметників, їхнє творення.
  23. Прикметники твердої і м`якої груп. Відмінювання прикметників. Повні і короткі форми прикметників.
  24. Творення прикметників. Написання прикметників із суфіксами: -еньк- , -есеньк- , - ісіньк-, -юсіньк- , -ськ- , -цьк- , -зьк- . Букви -е, -о у прикметникових суфіксах -ев (-єв), -ов (- йов, -ьов), -ин, -ін, -чин.
  25. Написання не з прикметниками. Написання -н- і -нн- у прикметниках.
  26. Написання складних прикметників разом і через дефіс. Написання прізвищ
  прикметникової форми.
  27. Морфологічний розбір прикметника. Тренувальні вправи.
  28. Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
  29. Числівники кількісні (на означення цілих чисел, дробові, збірні) і порядкові.
  Числівники прості, складні і складені. Роздільне написання складених числівників.
  Написання разом порядкових числівників з -тисячний.
  30. Відмінювання кількісних числівників.
  31. Відмінювання порядкових числівників.
  32. Творення числівників. Морфологічний розбір числівника. Тренувальні вправи.
  33. Займенник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

  34. Розряди займенників за значенням. Особові займенники, їх відмінювання. Приставний н у формах особових займенників.
  35. Зворотний займенник себе, його відмінювання. Присвійні займенники, їх
  відмінювання.
  36. Вказівні й означальні займенники, їх відмінювання. Приставний н у формах вказівних займенників.
  37. Питальні й відносні займенники, їх відмінювання.
  38. Заперечні й неозначені займенники, їх правопис і відмінювання.
  39. Морфологічний розбір займенника. Тренувальні вправи.
  40. Підсумковий урок. Узагальнення і систематизація вивченого у 6 класі.

   

   

INFOBUS