Календарно-тематичне планування

Українська мова. 5 клас

 • 1. Вступ. Значення мови в житті суспільства. Поняття державної мови. Українська мова - державна мова України.
  2. Частини мови. Основні способи їх розпізнавання.
  3. Іменник. Велика літера і лапки в іменниках. Голосні у відмінкових закінченнях
  іменників.
  4. Прикметник. Голосні у відмінкових закінченнях прикметників.
  5. Числівник. Апостроф та м`який знак у числівниках.
  6. Займенник. Особові займенники.
  7. Дієслово. Голосні в особових закінченнях дієслів. Не з дієсловами. Правопис -шся, - ться у кінці дієслів.
  8. Прислівник. Правопис вивчених прислівників.
  9. Прийменник. Написання прийменників з іншими частинами мови. Сполучник.
  Використання прийменників та сполучників і, та, й, а, але для зв`язку слів у реченні.
  10. Стилі мовлення: розмовний, науковий, художній, офіційно-діловий та публіцистичний. Типи мовлення: розповідь, роздум, опис.
  11. Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова, його форми і речення. Головне та залежне слово у словосполученні. Лексичні та фразеологічні словосполучення.
  12. Речення, його граматична основа (підмет і присудок). Речення з одним головним членом. Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні. Окличні речення. Розділові знаки в кінці речень.
  13. Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина. Способи їх вираження.
  14. Другорядні члени речення. Тренувальні вправи на визначення другорядних членів речення.
  15. Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і). Кома між однорідними членами речення.
  16. Узагальнювальне слово при однорідних членах речення. Двокрапка та тире при
  узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами.
  17. Звертання. Роль звертань у реченні. Розділові знаки при звертанні. Вставні слова. Виділення вставних слів на письмі комами.

  18. Складне речення зі сполучниковим та безсполучниковим зв`язком. Кома між частинами складного речення, з`єднаних безсполучниковим та сполучниковим зв`язком.
  19. Складне речення з різними видами зв'язку. Тренувальні вправи.
  20. Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові. Синонімічність речень з прямою та непрямою мовою.
  21. Діалог. Розділові знаки при діалозі.
  22. Підсумковий урок. Узагальнення та систематизація вивченого за І семестр.
  23. Звуки мови і мовлення. Голосні і приголосні звуки. Приголосні тверді й м`які. Дзвінкі й глухі. Вимова звуків, що позначаються буквами ґ і г. Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт (абетка). Співвідношення звуків і букв. Звукове позначення букв я, ю, є, ї та щ.
  24. Склад. Основні правила переносу. Наголос.
  25. Вимова наголошених та ненаголошених голосних. Ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях слів. Позначення на письмі голосних [е], [и], [о] перед складом з наголошеним [у] у коренях слів. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом.
  26. Уподібнення приголосних звуків. Вимова префіксів з-, зі-, с-, роз-, без-. Спрощення в групах приголосних.
  27. Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків. Чергування [о]- [а], [е]-[і], [е]-[и]. Чергування [о], [е] з [і]. Чергування [е]-[о] після [ж], [ч], [ш]. Букви и, і після ж, ч, ш та г, к, х у коренях слів.
  28. Чергування приголосних [г], [к], [х] - [ж], [ч], [ш] - [з'], [ц'], [с']. Основні випадки чергування у - в, і - й.
  29. Позначення м`якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я. Правила вживання знака м`якшення. Сполучення йо, ьо.
  30. Правила вживання апострофа. Правильна вимова та написання слів з апострофом.
  31. Подвоєння букв на позначення подовжених м`яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків.
  32. Лексичне значення слова. Ознайомлення зі словниками. Однозначні і багатозначні слова. Використання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях. Загальновживані (нейтральні) і стилістично забарвлені слова.
  33. Групи слів за значенням: синоніми, антоніми, омоніми. Ознайомлення зі словниками.
  34. Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення - значущі частини слова.
  35. Значущі частини слова. Тренувальні вправи.
  36. Спільнокореневі слова й форми слова.

  37. Незмінні й змінні слова.
  38. Вимова й написання префіксів з-, зі-, с-, роз-, без-, пре-, при-, прі-.
  39. Вивчені орфограми в значущих частинах слова. Правопис складних слів.
  40. Підсумковий урок. Узагальнення і систематизація вивченого в 5 класі.

   

INFOBUS